bedrijfslogo

Intenties samengevat: passie en interactie!!

Met het 'rangschikken' van megadozen op de zolder van de broodfabriek waar mijn vader werkte, bleek ik als 4-jarige al een passie te hebben voor het maken en beleven van ruimte met de daarbij optredende wisselingen van binnen en buiten, licht en donker, open en gesloten.

De fascinatie voor ordening en vormgeving is onveranderd gebleven. Daarnaast is de voor mij belangrijkste architectentaak in de tijd steeds verder ontwikkeld, getoetst en verbeterd: een handelwijze die moet leiden naar optimale klanttevredenheid middels een interactief proces waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar de best denkbare oplossing.*

Met de intentie bij te kunnen dragen aan verbreding en verdieping, elkaars ideeën zichtbaar te maken en gezamenlijk te zoeken naar de juiste posities, vorm, maakbaarheid en betaalbaarheid, blijft elke opdracht uniek en telkens weer een plezierige uitdaging!

Uitgangspunt is dan ook niet het vooringenomen denken in categorieën, stijl- of standaardoplossingen, maar het realistisch en vakkundig doorgronden en met elan vormgeven van de werkelijke wereld van de klant met al haar wensen, behoeften en mogelijkheden.

*/ Interactief doel- of richtingzoekend handelen tijdens de planontwikkeling heeft vooral tevreden klanten opgeleverd! Het is een werkwijze gebaseerd op het proefschrift "Planning als leerproces, een grondslagenonderzoek" (Fer Kleefmann, WUR 1985).
De interactie heeft hier niet alleen betrekking op de bij de planvorming betrokken partijen, maar ook op 'gevoel en verstand': "Vanuit een handelingstheoretisch gezichtspunt moet het verschijnsel planning worden begrepen als het spanningsveld tussen verbeelding en analyse" (stelling 7).

Mijn 20 sleutelwoorden bij dit doelgericht handelen:

inleven  klantgericht  samenwerken  synergie  verbinden  context
richtingzoeken  maatwerk  analyseren  functioneel  verbeelden
betaalbaar  differentiëren  duurzaam  innoveren  energiezuinig
reguleren  polyvalent  evalueren  veranderbaar